บุคลากรสายวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา

 

ผศ.ดร.สุภาพร พันธีรานุรักษ์
หัวหน้าภาควิชา
supapornp@nu.ac.th
ผศ.ดร.วชิราวดี มาลากุล
รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 0-5596-4655

wachirawadeem@nu.ac.th
รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4658

krongkarnc@nu.ac.th
ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4654

ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4652

chanjiraw@nu.ac.th
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศรีสว่าง
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4655

piyarats@nu.ac.th
ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
อาจารย์
pornarint@nu.ac.th
ผศดร.วันทนี หาญช้าง
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4650

wantaneeh@nu.ac.th
ดร.ทักษณี มหาศิริพันธ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4767

taksineem@nu.ac.th
ดร.ณปภัส กันติ๊บ
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4652

napapatk@nu.ac.th
ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4767

jarintornt@nu.ac.th
นพ.โกวิทย์ ศุภโกศล
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4655

kowits@nu.ac.th
อาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4655

kittinutl@nu.ac.th
ผศ.ดร.สุทัศน์ ดวงจิตรดี
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-

suthatd@nu.ac.th
อาจารย์ธรรศ พิศลย์กุลเกษม
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์โทร 0-5596-

thatp@nu.ac.th

5,012 total views, 8 views today