บุคลากรสายวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา

 

ผศ.ดร.สุภาพร พันธีรานุรักษ์

หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ 0-5596-4651

ผศ.ดร.วชิราวดี มาลากุล

รองหัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ 0-5596-4655

รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4658

ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4654

ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4652

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศรีสว่าง

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4655

ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4650

ผศ.ดร.สะการะ ตันโสภณ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4655

ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4638

ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4766

ดร.ทักษณี มหาศิริพันธ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4767

ดร.วันทนี หาญช้าง

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4650

ดร.ณปภัส กันติ๊บ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4652

ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4767

นพ.โกวิทย์ ศุภโกศล

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4655

อาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4655

ผศ.สุทัศน์ ดวงจิตรดี

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ -

อาจารย์ธรรศ พิศลย์กุลเกษม

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ -

4,095 total views, 3 views today