ทุนวิจัยที่ได้รับปีงบประมาณ 2559

แหล่งทุนภายใน  13,256,740 + 2,704,000 = 15,960,740 บาท
แหล่งทุนภายนอก 4,141,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,101,740 บาท
จำนวนอาจารย์ประจำ 92 คน
จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจำ 218,497.17 บาท/คน

ข้อมูลโดย  :  นางสาวิตรี พิมผาสุข    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยวิจัย)

458 total views, 1 views today