ทุนวิจัยที่ได้รับปีงบประมาณ 2560

แหล่งทุนภายใน  17,901,150 + 1,793,000 = 19,694,150 บาท
แหล่งทุนภายนอก 4,010,100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  23,704,250 บาท
จำนวนอาจารย์ประจำ 96 คน
จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจำ 246,919.27 บาท/คน

ข้อมูลโดย  :  นางสาวิตรี พิมผาสุข    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยวิจัย)

510 total views, 1 views today