ทุนวิจัยที่ได้รับปีงบประมาณ 2561

 

แหล่งทุนภายใน 10,077,800  บาท
แหล่งทุนภายนอก 16,232,243 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  26,310,043 บาท
จำนวนอาจารย์ประจำ 98 คน
จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจำ 268,470 บาท/คน

 

ข้อมูลโดย  :  นางสาวิตรี พิมผาสุข    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยวิจัย)

583 total views, 1 views today