แหล่งทุนวิจัยภายนอก

แหล่งทุน
ประเภททุน
หน่วยงานที่ติดต่อ
เว็บไซต์
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1. ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
2. ทุนวช.เพื่อพัฒนาประเทศ
3. ทุนบัณฑิตศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร (02) 940-6501, (02) 561-2445

www.nrct.go.th

2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยเชิงวิชาการ
1. ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย
2. ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร (02) 278-8200

www.trf.or.th

3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) 1. ทุนวิจัย/การศึกษา
2. ทุนวิจัย Cluster and Program Management Office
3. โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
4. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหัวดปทุมธานี
โทร (02) 564-7000

www.nstda.or.th

4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โครงการวิจัยด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จัวหวัดนนทบุรี 11000
โทร (02) 832-9200

www.hsri.or.th

5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
2. โครงการสนับสนุนทุนการสร้างสรรค์สื่อ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร (02) 343-1500

www.thaihealth.or.th

6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร (02) 610-5200

www.mua.go.th

7. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.) 1. ทุนของสำนักงานฯ
2. ทุนภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเป้า วช.
3. ทุนงานวิจัยสำหรับโครงการที่ขอรับทุนจาก สกว. และกฟผ.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร (02) 579-7435

www.arda.or.th

8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทุนภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเป้า วช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร (02) 160-5432

www.sti.or.th

9. กระทรวงอุตสาหกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทราย  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ถนนพระรามที่ 6  ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร. (02) 221-2687, 221-2293

www.industry.go.th

10.  กรมควบคุมมลพิษ ทุนด้านการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย  กรมควบคุมมลพิษ
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  กรุงเทพฯ  10400
โทร. (02) 279-7180-9  ต่อ  134, 135

www.pcd.go.th

11. มูลนิธิเอเซีย ทุนมูลนิธิเอเซีย มูลนิธิเอเซีย 1/7  อาคารศรีบุญเรือง 2
ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. (02) 233-1644-7

asiafoundation.org

12. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6  กรุงเทพฯ  10400
โทร. (02) 265-6500 ต่อ 6750

www.onep.go.th

13. มูลนิธิ Winrock International ทุนวิจัยด้านการจัดการทรัพยากร คณะกรรมการพิจารณาทุนข่ายงานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  50002
โทร. (053) 221-155, 221-699 ต่อ 3573

www.winrock.org

14. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (foundation for Thailand Productivity Institute) FTPI ทุนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชั้น 19  อาคารบุญผ่อง 1193  ถ. พหลโยธิน
เขตพญาไทย กรุงเทพฯ  10400
โทร. (02) 278-1685-8, 278-1692-3 ต่อ  101, 102

www.ftpi.or.th

15. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ทุนวิจัยปัญหาสุรา ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี 11000
โทร. (085) 357-7170

cas.or.th

16. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210-0299
โทร. (02) 831-3131

www.thailandpost.co.th

17. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
869 ถนนลาดหญ้า กรุงเทพฯ 10600
โทร. (02) 437-6631-5

www.bangkokeducation.in.th

18. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรมม
ทุนอุดหนุนประเภททั่วไป
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
14 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (02) 247-0013

www.culture.go.th

19. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการสนับสนุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะ
เพื่อพัฒนาธุรกิจ
ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. อาคาร ธ.ก.ส. นางเลิ้ง 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. (02) 555-0555

www.baac.or.th

20. เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
(สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เชตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 5654, 5729

resnet.swu.ac.th

21. สำนักงานประกันสังคม ทุนงบบริหารกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02) 956-2345

www.sso.go.th

22. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทุนวิจัยโครงการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ 3 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทร. (02) 222-0206-9

www.krisdika.go.th

23. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. (02) 354-1801-2

www.thainurse.org

24.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1. ทุนวิจัยเน้นการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการและการดูแลคนให้มีสุขภาพดี
2. ทุนวิจัยนวัตกรรม-เทคโนโลยีการแพทย์ไทย
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทร. (02) 141-4000

 www.nhso.go.th

25.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทุนวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02) 617-7970

www.tpqi.go.th

26.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทุนวิจัยทางการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. (02) 668-7123

www.onec.go.th

27. กรมประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. (02) 618-2323

www.prd.go.th

28.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทุนวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
โทร. (02) 141-5100

www.ops.moj.go.th

856 total views, 2 views today