ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ที่ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562”

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ที่ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562” (Young Parasitologist Award 2019) จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
เนื่องจากอาจารย์เป็นนักวิจัยด้านปรสิตวิทยาที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่องานวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป

 

11,044 total views, 1 views today