“ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2565-2579)

 

มหาวิทยาลัยนเรศวรจะจัดทำ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (2565-2579)
ดังนั้น จึงขอรับฟังความคิดเห็นตามพันธกิจสำคัญ
ของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน โดยสามารถแสดงความคิดเห็น
บนแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์

คลิกแบบสอบถาม

237 total views, 2 views today