ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องทำงาน MD 143

เบอร์โทร 055-964789

sukkidy@nu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ แก้วก่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและส่งเสริมความยั่งยืน

ห้องทำงาน MD 142 

เบอร์โทรศัพท์ 055-964638

worasakk@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิณา พลสีลา
รองคณบดีฝ่ายการจัดการหลักสูตร

ห้องทำงาน MD 145 

เบอร์โทรศัพท์ 055-964732

raxsinap@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ห้องทำงาน MD 140

เบอร์โทรศัพท์ 055-964613

phakphoms@nu.ac.th
ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ห้องทำงาน MD 141 

เบอร์โทรศัพท์ 055-964784

้hathaichanokim@nu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4670

ห้องทำงาน MD 148

kannikaa@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4610

ห้องทำงาน Md 147

tawatchais@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4651

ห้องทำงาน MD 412

supappornp@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยพล ศรีพันนาม
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4640

ห้องทำงาน MD 143

chayapons@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา

เบอร์โทร 0-5596-4616

ห้องทำงาน MD 320

nareerukn@nu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4671

ห้องทำงาน MD 505

sutisas@nu.ac.th
Untitled
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4613

ห้องทำงาน MD 140

นายณกฤศ วรพัชระโชติ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

เบอร์โทร 0-5596-4712

ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน

nakritw@nu.ac.th