คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ

คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                ประธานกรรมการ
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                                                                  กรรมการ
 3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                                                                   กรรมการ
 4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม                                                                       กรรมการ
 5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต                                                                              กรรมการ
 6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร                                                                                  กรรมการ
 7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต                                                                            กรรมการ
 8. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์                                                                         กรรมการ
 9. หัวหน้าภาควิชาจุลชชีวิทยาและปรสิตวิทยา                                                              กรรมการ
 10. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี                                                                                    กรรมการ
 11. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา                                                                                 กรรมการ
 12. ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์                                           กรรมการ
 13. ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา                                    กรรมการ
 14. ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์            กรรมการ

1,107 total views, 3 views today