บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 ภาควิชาชีวเคมี
 ภาควิชาสรีรวิทยา