สายตรงคณบดี

ผศ.ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ร่วมส่งข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูลของท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

Loading