บุคลากรสายสนับสนุน

นายณกฤศ วรพัชระโชติ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

เบอร์โทร 055-964712

ห้องทำงาน: ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ

nakritw@nu.ac.th
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานบริการการศึกษา
งานกิจการนิสิต
งานห้องปฎิบัติการ

Loading