บุคลากรสายสนับสนุน

นายวิทยา ญาณลาพ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

เบอร์โทร 055-964712

wittayay
นางธัญวรัตม์ โสภาวัง
หัวหน้างานธุรการ/งานบุคคล

เบอร์โทร 055-964724

นางศิริวัลย์ ยุทธวา
หัวหน้างานนโยบายและแผน

เบอร์โทร 055-964700

siriwan_aoy@hotmail.com
นางสาวิตรี พิมผาสุข
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร 055-964701

savitreep@nu.ac.th
นางดวงเดือน ประสานสมบัติ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

เบอร์โทร 055-964706

siptar69@hotmail.com
นางลัดดา สุขป้อม
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

เบอร์โทร 055-964710

mankheaw@hotmail.com
นส.ณัฐิณี มณีท่าโพธิ์
หัวหน้างานกิจการนิสิต

เบอร์โทร 055-964702

ืีnuttineem@nu.ac.th
นางอารี ทองทุ่ง
หัวหน้างานห้องปฎิบัติการ

เบอร์โทร 055-964718

areethongthung@gmail.com
นางรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช
ผู้ประสานงานภาคฯกายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964705

lookchild@hotmail.com
นส.วิระดา ประเสริฐ
ประสานงานภาคฯจุลชีววิทยาฯ

เบอร์โทร 055-964703

wiradap@nu.ac.th
นส.กัญชลา สีหาโคตร
ผู้ประสานงานภาคฯชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964704

kanchala.se@gmail.com
นางพิริยา วีระมาชา
ผู้ประสานงานภาควิชาสรีรวิทยา

เบอร์โทร 055-964724

piriyav@nu.ac.th
นส.วิมลวรรณ ไทยโกษา
งานสารบรรณ/งานประชุม

เบอร์โทร 055-964705

vimonwanth@nu.ac.th
นส.สุวิชชา จันทรา
งานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร 055-964705

bb.ao.suwitcha@gmail.com
นส.นันทนา ผาทอง
งานพัสดุ

เบอร์โทร 055-964708

ืืnantanap@nu.ac.th
นางศศิวิมล พันธ์กลิ่นแก้ว
งานพัสดุ

เบอร์โทร 055-964709

jee_lku@hotmail.com
นส.สุนันทา เกิดโต
งานพัสดุ

เบอร์โทร 055-964709

mangkajeab@hotmail.com
นส.สาริศา วัฒนราช
งานการเงินและบัญชี

เบอร์โทร 055-964710

hondaning@hotmail.com
นส.ศิริพรรณ สถาพร
งานการเงินและบัญชี

เบอร์โทร 055-964710

siripan_sathaporn@hotmail.com
นส.รพีพรรณ บัวด้วง
งานวิชาการ

เบอร์โทร 055-964699

tety_1117@hotmail.com
นายวันเฉลิม อยู่ทิพย์
งานวิชาการ

เบอร์โทร 055-964711

wanchalerm.atom1991@gmail.com
นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์
งานวิชาการ

เบอร์โทร 055-964711

tapaka@nu.ac.th
นายธเนศ ยายอด
งานกิจการนิสิต/งานบริการอัดสำเนา

เบอร์โทร 055-964707

thanedy@nu.ac.th
นส.จีราวรรณ ทองลิ้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร 055-964716

่jeerawanth@nu.ac.th
นายสุรเชษฐ์ หนูเผือก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร 055-964716

surachetn@nu.ac.th
นายนัฐพงศ์ นัคราโรจน์
นักวิชาการโสตฯ

เบอร์โทร 055-964715

ืnattapong.ohm@gmail.com
นายจักรี มีแม่นวิทย์
นักวิชาการโสตฯ

เบอร์โทร 055-964714

amki211152@hotmail.com
นางสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์
นักวิทยาศาสตร์และรอง ผอ.สถานบริการฯ

เบอร์โทร 055-964643

supapane16@hotmail.com
นายชยุต หน่อแก้ว
นักวิทยาศาสตร์

เบอร์โทร 055-964643

tnorkaewn@gmail.com
นส.จิราภรณ์ พงษ์ปลื้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร 055-964643

joobiejub@gmail.com
นายพิสิฐ แสงอนันตการ
นักวิทยาศาสตร์(กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964723

pisidsang@hotmail.com
นส.สุรีพร นาคอัง
นักวิทยาศาสตร์(กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964754

som.art@live.com
ปุณณดา ฟักปลั่ง
นักวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964649

sutharattoon38@gmail.com
นายอภิมุข อุ่นพงษ์
พนักงานห้องปฎิบัติการ(กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

apimuk@nu.ac.th
นายจรัญ ชูกลิ่น
พนักงานห้องปฎิบัติการ(กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

นายวรชิต โพธิ์แก้ว
พนักงานห้องปฎิบัติการ(กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

pl_nmp_08@hotmail.com
นายสิทธัตถ์ สร้อยเพชรเกษม
นักวิทยาศาสตร์ (ภาคจุลชีววิทยาฯ)

เบอร์โทร 055-964718

sittuds@nu.ac.th
นส.จารุนันท์ บัวพันธ์
นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยาฯ)

เบอร์โทร 055-964718

charunun24@gmail.com
นส.ณัฐนันท์ อิ่มเมฆ
นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)

เบอร์โทร 055-964718

nat2_8nun@hotmail.com
นางทัศนีย์ มีพยุง
พนักงานห้องปฎิบัติการ(จุลชีววิทยา)

เบอร์โทร 055-964718

tusaneem10@hotmail.com
นส.ปราถนา แสนผ่องจับ
พนักงานห้องปฎิบัติการ(จุลชีววิทยา)

เบอร์โทร 055-964721

anniess-pp@hotmail.com
นายภคพล สวนม่วง
นักวิทยาศาสตร์(ชีวเคมี)

เบอร์โทร 055-964720

mingkwan01@hotmail.com
นส.เทอดขวัญ จันทร์นาค
นักวิทยาศาสตร์(ชีวเคมี)

เบอร์โทร 055-964720

kwan28_1@hotmail.com
นส.รัตนา อินต๊ะจันทร์
นักวิทยาศาสตร์(ชีวเคมี)

เบอร์โทร 055-964720

rattana210431@gmail.com
นางณรงค์ศักดิ์ เพียโย
นักวิทยาศาสตร์(สรีรวิทยา)

เบอร์โทร 055-964722

narongsakp@nu.ac.th
นายณฐกร เอี่ยมสะอาด
นักวิทยาศาสตร์(สรีรวิทยา)

เบอร์โทร 055-964722

natakone24@gmail.com
นายจีรศักดิ์ เรณุมาลย์
งานอาคารสถานที่

เบอร์โทร 055-964717

chacha_ccrd@hotmail.com
นายวีระ งามเลิศ
งานอาคารสถานที่

เบอร์โทร 055-964717

veera_pengy_man@hotmail.com
นายพิพัฒน์ มากบุญ
งานอาคารสถานที่

เบอร์โทร 055-964717

้hanabiji.eo@gmail.com
นายขวัญ นครไทย
พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทร 055-964705

knakorntha@gmail.com
นายชยพล เมฆลอย
พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทร 055-964705

-
นายปฎิพันธ์ อ่ำอำไพ
คนสวน
-
นางสายบัว ทัดศรี
คนสวน
-
นายดำรงค์ เขียวบ้านยาง
คนสวน
-

2,388 total views, 2 views today