บุคลากรสายสนับสนุน

นายวิทยา ญาณลาพ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

เบอร์โทร 055-964712

wittayay
นางธัญวรัตม์ โสภาวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานบุคคล

เบอร์โทร 055-964724

นางศิริวัลย์ ยุทธวา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานนโยบายและแผน

เบอร์โทร 055-964700

siriwan_aoy@hotmail.com
นางสาวิตรี พิมผาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร 055-964701

savitreep@nu.ac.th
นางดวงเดือน ประสานสมบัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานบริการการศึกษา

เบอร์โทร 055-964706

siptar69@hotmail.com
นางลัดดา สุขป้อม
นักวิชาการเงินและบัญชี/งานการเงินและพัสดุ

เบอร์โทร 055-964710

mankheaw@hotmail.com
นส.ณัฐิณี มณีท่าโพธิ์
นักวิชาการศึกษา/งานกิจการนิสิต

เบอร์โทร 055-964702

ืีnuttineem@nu.ac.th
นางอารี ทองทุ่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์/ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964718

areethongthung@gmail.com
นางรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช
นักวิชาการศึกษา/ผู้ประสานงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964705

lookchild@hotmail.com
นส.วิระดา ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ประสานงานภาควิชาจุลชีววิทยาฯ

เบอร์โทร 055-964703

wiradap@nu.ac.th
นางกัญญ์ชลา สีหาโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ประสานงานภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964704

kanchala.se@gmail.com
นางพิริยา วีระมาชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ประสานงานภาควิชาสรีรวิทยา

เบอร์โทร 055-964724

piriyav@nu.ac.th
นส.วิมลวรรณ ไทยโกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานธุรการ

เบอร์โทร 055-964705

vimonwanth@nu.ac.th
นส.สุวิชชา จันทรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร 055-964705

bb.ao.suwitcha@gmail.com
นส.นันทนา ผาทอง
นักวิชาการพัสดุ/งานพัสดุ

เบอร์โทร 055-964708

ืืnantanap@nu.ac.th
นางศศิวิมล พันธ์กลิ่นแก้ว
นักวิชาการพัสดุ/งานพัสดุ

เบอร์โทร 055-964709

jee_lku@hotmail.com
นส.สุนันทา เกิดโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานพัสดุ

เบอร์โทร 055-964709

mangkajeab@hotmail.com
นส.สาริศา วัฒนราช
นักวิชาการเงินและบัญชี/งานการเงินและบัญชี

เบอร์โทร 055-964710

hondaning@hotmail.com
นส.ศิริพรรณ สถาพร
นักวิชาการเงินและบัญชี/งานการเงินและบัญชี

เบอร์โทร 055-964710

siripan_sathaporn@hotmail.com
นส.รพีพรรณ บัวด้วง
นักวิชาการศึกษา/งานวิชาการ

เบอร์โทร 055-964699

tety_1117@hotmail.com
นายวันเฉลิม อยู่ทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานวิชาการ

เบอร์โทร 055-964711

wanchalerm.atom1991@gmail.com
นายธนภาคย์ อินทพฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานวิชาการ

เบอร์โทร 055-964711

tapaka@nu.ac.th
นายธเนศ ยายอด
นักวิชาการศึกษา/งานกิจการนิสิต / บริการอัดสำเนา

เบอร์โทร 055-964707

thanedy@nu.ac.th
นส.จีราวรรณ ทองลิ้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร 055-964716

่jeerawanth@nu.ac.th
นายสุรเชษฐ์ หนูเผือก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร 055-964716

surachetn@nu.ac.th
นายนัฐพงศ์ นัคราโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/งานระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์โทร 055-964715

ืnattapong.ohm@gmail.com
นายจักรี มีแม่นวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/งานระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์โทร 055-964714

amki211152@hotmail.com
นางสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์
นักวิทยาศาสตร์/สถานบริการวิชาการฯ

เบอร์โทร 055-964643

supapane16@hotmail.com
นายชยุต หน่อแก้ว
นักวิทยาศาสตร์/สถานบริการวิชาการฯ

เบอร์โทร 055-964643

tnorkaewn@gmail.com
นส.จิราภรณ์ พงษ์ปลื้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/สถานบริการวิชาการฯ

เบอร์โทร 055-964643

joobiejub@gmail.com
นายพิสิฐ แสงอนันตการ
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964723

pisidsang@hotmail.com
นส.สุรีพร นาคอัง
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964754

som.art@live.com
นส.บุณณดา ฟักปลั่ง
นักวิทยาศาสตร์ /ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964649

sutharattoon38@gmail.com
นายอภิมุข อุ่นพงษ์
พนักงานห้องปฎิบัติการ/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964752

apimuk@nu.ac.th
นายจรัญ ชูกลิ่น
พนักงานห้องปฎิบัติการ/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964752

นายวรชิต โพธิ์แก้ว
พนักงานห้องปฎิบัติการ/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964752

pl_nmp_08@hotmail.com
นายธานินทร์ ตรงต่อกิจ
พนักงานห้องปฏิบัติการ/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964752

thanint@nu.ac.th
นายสิทธัตถ์ สร้อยเพชรเกษม
นักวิทยาศาสตร์ /ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964718

sittuds@nu.ac.th
นส.จารุนันท์ บัวพันธ์
นักวิทยาศาสตร์ /ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964718

charunun24@gmail.com
นส.ณัฐนันท์ อิ่มเมฆ
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964718

nat2_8nun@hotmail.com
นางทัศนีย์ มีพยุง
พนักงานห้องปฎิบัติการ/ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964718

tusaneem10@hotmail.com
นส.ปราถนา แสนผ่องจับ
พนักงานห้องปฎิบัติการ/ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964721

anniess-pp@hotmail.com
นายภคพล สวนม่วง
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964720

mingkwan01@hotmail.com
นส.เทอดขวัญ จันทร์นาค
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964720

kwan28_1@hotmail.com
นส.รัตนา อินต๊ะจันทร์
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964720

rattana210431@gmail.com
นายณรงค์ศักดิ์ เพียโย
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาสรีรวิทยา

เบอร์โทร 055-964722

narongsakp@nu.ac.th
นายณฐกร เอี่ยมสะอาด
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาสรีรวิทยา

เบอร์โทร 055-964722

natakone24@gmail.com
นายจีรศักดิ์ เรณุมาลย์
พนักงานธุรการ/งานอาคารสถานที่

เบอร์โทร 055-964717

chacha_ccrd@hotmail.com
นายวีระ งามเลิศ
ช่างเทคนิค/งานอาคารสถานที่

เบอร์โทร 055-964717

veera_pengy_man@hotmail.com
นายพิพัฒน์ มากบุญ
ช่างเทคนิค/งานอาคารสถานที่

เบอร์โทร 055-964717

้hanabiji.eo@gmail.com
นายขวัญ นครไทย
พนักงานขับรถยนต์/งานยานพาหนะ

เบอร์โทร 055-964705

knakorntha@gmail.com
นายชยพล เมฆลอย
พนักงานขับรถยนต์/งานยานพาหนะ

เบอร์โทร 055-964705

-
นางสายบัว ทัดศรี
คนสวน

เบอร์โทร -

-
นายดำรงค์ เขียวบ้านยาง
คนสวน

เบอร์โทร -

-
นายปฎิพันธ์ อ่ำอำไพ
คนสวน

เบอร์โทร -

-

2,921 total views, 8 views today