บุคลากรสายสนับสนุน

นายวิทยา ญาณลาพ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

โทรศัพท์ 0-5596-4712

นางธัญวรัตม์ โสภาวัง

หัวหน้างานธุรการ

โทรศัพท์ 0-5596-4724

นางศิริวัลย์ ยุทธวา

หัวหน้างานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-5596-4700

นางสาวิตรี พิมผาสุข

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 0-5596-4701

นางลัดดา สุขป้อม

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

โทรศัพท์ 0-5596-4710

นางดวงเดือน ประสานสมบัติ

หัวหน้างานบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 0-5596-4706

นส.ณัฐิณี มณีท่าโพธิ์

หัวหน้างานกิจการนิสิต

โทรศัพท์ 0-5596-4702

นางอารี ทองทุ่ง

หัวหน้างานห้องปฎิบัติการ

โทรศัพท์ 0-5596-4718

นางรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช

ประสานงานภาคฯกายวิภาคศาสตร์

โทรศัพท์ 0-5596-4705

นส.วิระดา ประเสริฐ

ประสานงานภาคฯ จุลชีววิทยาฯ

โทรศัพท์ 0-5596-4703

นางกัญชลา สีหาโคตร

ประสานงานภาคฯชีวเคมี

โทรศัพท์ 0-5596-4704

นส.วิมลวรรณ ไทยโกษา

งานสารบรรณ/งานประชุม

โทรศัพท์ 0-5596-4705

นส.สุวิชชา จันทรา

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-5596-4705

นส.นันทนา ผาทอง

งานพัสดุ

โทรศัพท์ 0-5596-4708

นส.สุนันทา เกิดโต

งานพัสดุ

โทรศัพท์ 0-5596-4709

นางศศิวิมล พันธ์กลิ่นแก้ว

งานพัสดุ

โทรศัพท์ 0-5596-4709

นส.สาริศา วัฒนราช

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-5596-4710

นส.ศิรพรรณ สถาพร

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 0-5596-4710

นส.รพีพรรณ บัวด้วง

งานวิชาการ

โทรศัพท์ 0-5596-4699

นายวันเฉลิม อยู่ทิพย์

งานวิชาการ

โทรศัพท์ 0-5596-4711

นส.จุฑามาศ เทียนชัย

งานวิชาการ

โทรศัพท์ 0-5596-4711

นายธเนศ ยายอด

งานกิจการนิสิต/งานบริการอัดสำเนา

โทรศัพท์ 0-5596-4707

นส.จีราวรรณ ทองลิ้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 0-5596-4716

นายสุรเชษฐ์ หนูเผือก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 0-5596-4716

นายณัฐพงศ์ นัคราโรจน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ 0-5596-4715

นายจักรี มีแม่นวิทย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ 0-5596-4714

นางสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์

นักวิทยาศาสตร์และรองผอ.สถานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 0-5596-4643

นายธงชัย หน่อแก้ว

นักวิทยาศาสตร์(สถานบริการ)

โทรศัพท์ 0-5596-4643

นส.จิราภรณ์ พงปลื้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สถานบริการ)

โทรศัพท์ 0-5596-4643

นายพิสิฐ แสงอนันตการ

นักวิทยาศาสตร์(กายวิภาคศาสตร์)

โทรศัพท์ 0-5596-4723

นส.สุรีพร นาคอัง

นักวิทยาศาสตร์(กายวิภาคศาสตร์)

โทรศัพท์ 0-5596-4754

นางมัลริกา ฟิชเชอร์

นักวิทยาศาสตร์(กายวิภาคศาสตร์)

โทรศัพท์ 0-5596-4649

นายพเยาว์ กันจู

พนักงานห้องปฎิบัติการ(กายวิภาคศาสตร์)

โทรศัพท์ 0-5596-4752

นายอภิมุข อุ่นพงษ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ(กายวิภาคศาสตร์)

โทรศัพท์ 0-5596-4752

นายจรัญ ชูกลิ่น

พนักงานห้องปฏิบัติการ(กายวิภาคศาสตร์)

โทรศัพท์ 0-5596-4752

นายวรชิต โพธิ์แก้ว

พนักงานห้องปฎิบัติการ

โทรศัพท์ 0-5596-4752

นายสิทธัตถ์ สร้อยเพชรเกษม

นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)

โทรศัพท์ 0-5596-4718

นส.จารุนันท์ บัวพันธ์

นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยาฯ)

โทรศัพท์ 0-5596-4718

นส.ณัฐนันท์ อิ่มเมฆ

นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยาฯ)

โทรศัพท์ 0-5596-4721

นางทัศนีย์ มีพยุง

พนักงานห้องปฏิบัติการ(จุลชีววิทยา)

โทรศัพท์ 0-5596-4718

นส.ปราถานา แสนผ่องจับ

พนักงานห้องปฎิบัติการ(จุลชีววิทยา)

โทรศัพท์ 0-5596-4718

นายภคพล สวนม่วง

นักวิทยาศาสตร์(ชีวเคมี)

โทรศัพท์ 0-5596-4720

นส.เทอดขวัญ จันทร์นาค

นักวิทยาศาสตร์(ชีวเคมี)

โทรศัพท์ 0-5596-4720

นส.รัตนา อินต๊ะจันทร์

นักวิทยาศาสตร์(ชีวเคมี)

โทรศัพท์ 0-5596-4720

นายณรงค์ศักดิ์ เพียโย

นักวิทยาศาสตร์(สรีรวิทยา)

โทรศัพท์ 0-5596-4722

นายณฐกร เอี่ยมสอาด

นักวิทยาศาสตร์(สรีรวิทยา)

โทรศัพท์ 0-5596-4722

นายจีระศักดิ์ เรณุมาลย์

งานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ 0-5596-4717

นายวีระ งามเลิศ

งานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ 0-5596-4717

นายพิพัฒน์ มากบุญ

งานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ 0-5596-4717

นายขวัญ นครไทย

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ 0-5596-4705

นายชยพล เมฆลอย

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ 0-5596-4705

นางสายบัว ทัดศรี

คนสวน

โทรศัพท์ 0-5596-4705

นางบำรุง นนทะภา

คนสวน

โทรศัพท์ 0-5596-4705

นายดำรงค์ มูลณี

คนสวน

โทรศัพท์ 0-5596-4705

นส.วิมลรัตน์ กันแตง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน CEFR

โทรศัพท์ 0-5596-4701

382 total views, 1 views today