แผนการพัฒนาระบบบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับ รายละเอียด Download 
 1 แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
2 แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
3 แผนการพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ
4 แผนการดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5 แผนบริหารและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการการเรียนรู้
6 แผนพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
7 แผนพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา
8 แผนพัฒนาบุคลากร
8.1 แผนพัฒนาบุคลากร(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564)11
8.2 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (บุคลากรสายสนับสนุน) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2570
9 แผนพัฒนางานด้านสารสนเทศ

Loading