ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย เพื่อไทยพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

 

วิสัยทัศน์

                                                 “ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมแนวคิดเชิงธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก”

 

ปณิธาน

                                                  พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมและความสามารถ เพื่อแข่งขันในตลาดแรงงานสากล

 

พันธกิจ

 • การผลิตบัณฑิต
  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยองค์ความรู้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมสร้างงานและอาชีพของตนเอง

 

 • การวิจัยและบริการวิชาการ
  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

 

 • การบริการบริหารจัดการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีในการจัดการ พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถสร้างอาชีพของตนเองได้

 

 • เพื่อพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ได้มาตรฐาน

 

 • เพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 

 • เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความผูกพันและความเท่าเทียมแก่บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า                                             อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • Motivated       มีความกระตือรือร้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองอยู่เสมอ
 • Exemplary      เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ชี้นำสังคม
 • Determined    มีความมุ่งมันทำสิ่งที่ดี
 • Scholarly        เป็นผู้คงแก่เรียน มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
 • Curious           มีความช่างสงสัย ใฝ่เรียนรู้
 • Innovative      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม

                                                                                              แนวทางการบริหาร

 • รับฟัง ร่วมวางแผนและพัฒนา สื่อสาร สร้างความเข้าใจ