ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย เพื่อไทยพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

 

วิสัยทัศน์
“ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน งานวิจัยเข้มแข็ง
เป็นแหล่งเรียนรู้คู่บริการ บริหารงานบนฐานความร่วมมือ”

 

ปณิธาน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้า วิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้าในระดับสากล

 

พันธกิจ

 • การผลิตบัณฑิต
  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับคณะ และการจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (Pre-clinic) ให้กับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 • การวิจัย
  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพานิชย์

 

 • การบริการวิชาการ
  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการวิชาการในศาสตร์ที่บุคลากรของคณะมีความชำนาญทั้งในด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ชีวเคมี กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และศาสตร์อื่น ๆ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การให้บริการวิชาการทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

 

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งบูรณาการกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจิตสำนึกของการรักสถาบันหลักของชาติ เข้ากับการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างคุณลักษณะของบคุลากรที่พึงประสงค์ไปพร้อม ๆ กัน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 • เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (Pre-clinic) และทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

 

 • เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการและงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ควบคู่กับการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of excellence)

 

 • เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
  เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล