ESPReL

ESPRel โครงการยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

 

 

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 เกณฑ์กำหนดการจัดแยกประเภทของเสียอันตรายในห้องปฎิบัติการ
2. โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยระดับหน่วยงาน 
3. ข้อควรปฎิบัติการใช้ห้องปฎิบัติการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. คำแนะนำการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ
5. นโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. Website ESPReL——- http://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp
7. คณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ
8. นโยบายและแนวปฎิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,074 total views, 3 views today