งานวิจัย

ลำดับ รายการ : ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม ดูงาน สัมนา
2 ประกาศเรื่องแนวปฎิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาตร์การแพทย์(ฉบับปรับปรุง 2564)(FPA)
3 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องแนวปฎิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (SPA) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
4 แบบฟอร์มขออนุมัติรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ  (FPA) ฉบับปรับปรุง 2564
5 แบบฟอร์มขออนุมัติรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (SPA)
6 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันคณะ
7 แบบฟอร์มรายงานวิจัย 5 บท

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  CEMB

8 ประกาศแนวปฎิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CEMB)
9 แบบฟอร์มขออนุมัติรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ CEMB

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CEFR)

10 ประกาศแนวปฎิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CEFR)
11 แบบฟอร์มขออนุมัติรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา CEFR

Loading