ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาจุลชีววิทยา  วท.บ.(จุลชีววิทยา)  
วิทยาาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  วท.บ.(พยาธิวิทยากายวิภาค)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  วท.บ.(ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)  

การจัดการเรียนการสอนแบบปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หรือสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิชาปรสิตวิทยา หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาสรีรวิทยา วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ หรือ จุลชีววิทยา หรือ ชีวเคมี หรือปรสิตวิทยา หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สรีรวิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี วท.ม.(ชีวเคมี)


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ลำดับ  หลักสูตร/สาขาวิชา  ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย
1 จุลชีววิทยา  160,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2 วิทยาศาสตร์การแพทย์  160,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
3 พยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์  160,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
4 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท)  210,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 10,000 20,000 14,000 7,000 14,500 14,500
5 วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท)  210,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000
*** หมายเหตุ ***
1. หลักสูตรลำดับที่ 4 และ 5 : กรณีนิสิตไม่สามารถเรียนระดับปริญญาโทได้สำเร็จ หรือประสงค์จะยุติแผนการเรียนปริญญาโท และขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น
2. กรณีหลักสูตรลำดับที่ 4 และ 5 นิสิตเรียนครบตามแผนการเรียน (5ปี) ให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ (ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 210,000.-บาท)
3. นิสิตแผนการเรียนตรีต่อเนื่องโท เมื่อศึกษาครบตามแผนการเรียน จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนต้น ชั้นปีที่ 4 และจะเข้าสู่แผนการเรียนระดับปริญญาโท ในภาคต้น

8,076 total views, 7 views today