ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ แบบ 1.1 *  แบบ 1.2 **
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา  ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  ปร.ด.(ชีวเคมี)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  ปร.ด.(สรีรวิทยา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
** แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
** แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
** แบบ 2.1 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
** แบบ 2.2 : ผู้เข้าศึกษาที่สเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จัดการศึกษา แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 และ แบบ 1.2 และ แบบ 2.2
หลักสูตร/สาขา  ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 180,000
สาขาวิชาชีวเคมี 180,000
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 180,000
สาขาวิชาสรีรวิทยา 180,000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 180,000
สาขาวิชาปรสิตวิทยา 180,000
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 180,000
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
** แบบ 1.1 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
** แบบ 1.2 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
** แบบ 2.1 : ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
** แบบ 2.2 : ผู้เข้าศึกษาที่สเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

1,450 total views, 5 views today