งานธุรการ

นางธัญวรัตม์ โสภาวัง
รักษาการหัวหน้างานธุรการ

เบอร์โทร 055-964791

หน่วยบุคคล/หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

thawarats@nu.ac.th
นส.วิมลวรรณ ไทยโกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานธุรการ

เบอร์โทร 055-964790

หน่วยสารบรรณ/หน่วยประชุม

viminwanth@nu.ac.th
นางรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช
นักวิชาการศึกษา/ผู้ประสานงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964705

หน่วยประสานงานภาควิชา

roongrutc@nu.ac.th
นส.วิระดา ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ประสานงานภาควิชาจุลชีววิทยาฯ

เบอร์โทร 055-964703

หน่วยประสานงานภาควิชา

wiradap@nu.ac.th
นางกัญญ์ชลา สีหาโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ประสานงานภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964704

หน่วยประสานงานภาควิชา

kanchalas@nu.ac.th
นางพิริยา วีระมาชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ประสานงานภาควิชาสรีรวิทยา

เบอร์โทร 055-964724

หน่วยประสานงานภาควิชา

piriyav@nu.ac.th
นส.สุวิชชา จันทรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร 055-964701

หน่วยประชาสัมพันธ์/ภาพลักษณ์องค์กร

suwatchaj@nu.ac.th
นางสาวธิติมา ไฉนงุ้น
ผู้ประสานงานภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 4704

หน่วยประสานงานภาควิชา

นายจีรศักดิ์ เรณุมาลย์
พนักงานธุรการ/งานอาคารสถานที่

เบอร์โทร 055-964717

หน่วยอาคารสถานที่

่jirasakr@nu.ac.th
นายวีระ งามเลิศ
ช่างเทคนิค/งานอาคารสถานที่

เบอร์โทร 055-964717

หน่วยอาคารสถานที่

weeranh@nu.ac.th
นายพิพัฒน์ มากบุญ
ช่างเทคนิค/งานอาคารสถานที่

เบอร์โทร 055-964717

หน่วยอาคารสถานที่

phipatm@nu.ac.th
นายฐาปกรณ์ เทพศิริ
คนสวน

เบอร์โทร -

หน่วยอาคารสถานที่
 
นายปฎิพัทธ์ อ่ำอำไพ
คนสวน

เบอร์โทร -

หน่วยอาคารสถานที่

นายชยพล เมฆลอย
พนักงานขับรถยนต์/งานยานพาหนะ

เบอร์โทร 055-964704

หน่วยยานพาหนะ

นายขวัญ นครไทย
พนักงานขับรถยนต์/งานยานพาหนะ

เบอร์โทร 055-964704

หน่วยยานพาหนะ

นายธเนศ ยายอด
นักวิชาการการศึกษา/งานกิจการนิสิต / บริการอัดสำเนา

เบอร์โทร 055-964707

หน่วยผลิตเอกสาร

นายนัฐพงศ์ นัคราโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/งานระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์โทร 055-964715

หน่วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

natthaphongn@nu.ac.th
นายจักรี มีแม่นวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/งานระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์โทร 055-964714

หน่วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

chakkim@nu.ac.th
นายสุรเชษฐ์ หนูเผือก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร 055-964716

หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

surachetn@nu.ac.th
นส.จีราวรรณ ทองลิ้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร 055-964716

หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๋Jeerawanth@nu.ac.th

Loading