หน่วยการเงินและพัสดุ

นางลัดดา สุขป้อม
รักษาการหัวหน้างานการเงินและพัสดุ

เบอร์โทร 055-964710

หน่วยการเงิน/หน่วยตรวจสอบภายใน

นส.สาริศา วัฒนราช
นักวิชาการเงินและบัญชี/งานการเงินและบัญชี

เบอร์โทร 055-964710

หน่วยการเงิน

นส.ศิริพรรณ สถาพร
นักวิชาการเงินและบัญชี/งานการเงินและบัญชี

เบอร์โทร 055-964710

หน่วยการเงิน

นส.นันทนา ผาทอง
นักวิชาการพัสดุ/งานพัสดุ

เบอร์โทร 055-964708

หน่วยพัสดุ

นางศศิวิมล พันธ์กลิ่นแก้ว
นักวิชาการพัสดุ/งานพัสดุ

เบอร์โทร 055-964709

หน่วยพัสดุ

นส.สุนันทา เกิดโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานพัสดุ

เบอร์โทร 055-964709

หน่วยพัสดุ

Loading