งานกิจการนิสิต

นส.ณัฐิณี มณีท่าโพธิ์
รักษาการหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เบอร์โทร 055-964702

หน่วยกิจการนิสิต/หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

ืnutineem@nu.ac.th
นายธเนศ ยายอด
นักวิชาการการศึกษา/งานกิจการนิสิต

เบอร์โทร 055-964707

หน่วยกิจการนิสิต

thanetya@nu.ac.th

Loading