ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ แผน ก.แบบ ก.2 เรียนวันเวลา ปกติ  แผน ก. แบบ ก2 (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
 วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  วท.ม.(จุลชีววิทยา)  
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา  วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  วท.ม.(ชีวเคมี)
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  วท.ม.(สรีรวิทยา)  
วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
***แผน ก : ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
***แผน ก. แบบ ก 2 (เรียนวัน-เวลาปกติ) ทำวิทยานิพนธ์   ซึ่งมีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
*** แผน ก แบบ ก2 : (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์) : ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก2
หลักสูตร/สาขา ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 80,000
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ 80,000
* แผน ก แบบ ก1 : ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
** แผน ก แบบ ก2 : (เรียนวัน-เวลาปกติ) : ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
*** แผน ก แบบ ก2 : (เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์) : ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต

2,281 total views, 2 views today