คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร Read more

159 total views, no views today

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านม Read more

276 total views, no views today

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับ คณะ Dongsoe University สาธารรัฐเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร Read more

168 total views, no views today