เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ และรับฟังการนำเสนอข้อมูลการบริหารงานของคณะ (ครบรอบ 1 ปี) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณ ห้อง MD417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

59 total views, 1 views today