โครงการติดตาม ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (CAR) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกล่าวรายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 4 ท่าน
1. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ผศ.ดร.เสกสรร สุขะเสนา
วิทยาลัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 2 »

101 total views, 1 views today