วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับท่านอธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบผู้บริหารและบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับท่านอธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบผู้บริหารและบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนปัญหาที่บุคลากรต้องการทราบ เพื่อร่วมมื่อกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

« 1 ของ 2 »

ข่าวและภาพถ่ายโดย : นส.สุวิชชา จันทรา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

98 total views, 1 views today