ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรกช สิมานุรักษ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา

Congratulations to Miss Orakot Simanurak on her publication in an international journal (Scopus Q1). M.S. student in Physiology Program, Faculty of Medical Science, Naresuan University.
Advisor: Asst. Prof. Dr. Piyarat Srisawang
—————
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรกช สิมานุรักษ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Q1 Scopus)
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง

Loading