คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพวรรณ บุญชู อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.นพวรรณ บุญชู
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 31 ตุลาคม 2564

Loading