ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ
🎉รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี
ที่ผลงานซึ่งสืบเนื่องมาจากการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท
👩น.ส.ภัทราภร ฉายจรุง
ได้รับอนุสิทธิบัตร
เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มสตีลบินจากรากลอยถั่วลิสงเพาะเลี้ยง”

Loading