31 ต.ค. 61 รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมงาน “นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน-Reinventing Thailand @ Young Scientists” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ ผศ.ดร.อำนาจ  เพชรรุ่งนภา อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียร์ติเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ “นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน-Reinventing Thailand @ Young Scientists” ในวันพุธที่ 31 ต.ค.61 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

72 total views, 1 views today