รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล บรรยายพิเศษกิจกรรม “พบประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร” ในหัวข้อ Innovation in Disruptive Era : Challenges of Thai HEIs

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกิจกรรม “พบประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร” ในหัวข้อ Innovation in Disruptive Era : Challenges of Thai HEIs

 

เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและการขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของประเทศ และร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการของนักวิจัยมืออาชีพและนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

70 total views, 1 views today