คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 275(7/2563)
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

 

3,846 total views, 62 views today