คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ที่ได้รับอนุมัติการเสนอชื่อเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 275(7/2563) วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
และเสนอชื่อไปยัง ก.พ.อ. เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

 

3,845 total views, 63 views today