ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
🎉ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 30 เมษายน 2565

Loading