ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณิภา ทัศนภักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์


ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณิภา  ทัศนภักดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

15,163 total views, 1 views today