ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลกรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลกรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา

เรื่อง “การพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

โดย
– คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และตัวแทนงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
– ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
– ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
– ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

64 total views, 1 views today